1,5 % dla szkoły KRS:
0000 120 773 Cel szczegółowy: Szkoła - Elbląg

Tytuł wpłaty: „Darowizna na cele oświatowe” Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków
BNP Paribas: 83 1600 1013 1846 6783 0000 0003

 

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej

 

Wypełnione i zeskanowane kwestionariusze prosimy składać drogą elektroniczną na skrzynkę mailową szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), przesyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Saperów 20, 82-300 Elbląg) lub dostarczyć do sekretariatu szkoły. Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na platformie Facebook (Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu).

 

Rok szkolny 2024/2025

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

 

Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – EPED (Elbląska Platforma Edukacyjna).

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji
Etap I – składanie dokumentów
1. Trwa od 22 stycznia do 12 kwietnia 2024 r.
2. W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji do szkoły):
- podanie rodziców i kwestionariusz ucznia – do pobrania w sekretariacie lub na stronie: [pdf] [doc] . Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. proboszcza lub innego duszpasterza rodziny.
- dwa zdjęcia legitymacyjne,
- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
- orzeczenie poradni o potrzebie kształcenia specjalnego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (jeśli dotyczy),
- zaświadczenie o ukończeniu przygotowania przedszkolnego wraz z informacją o gotowości szkolnej.
3. Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego ("zerówki") w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu, również składają kwestionariusz z aktualnymi zdjęciami oraz w/w załącznikami.

Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
1. Trwa od 1 marca do 15 kwietnia 2024 r.
2. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.
3. Spotkanie integracyjne kandydatów do szkoły:
- 24 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 16.30.

 

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych
1. Informacja o przyjęciu zostanie przekazana mailowo i umieszczona na stronie internetowej szkoły 26 kwietnia 2024 r. (piątek).
2. Dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów w dniu 8 maja 2024 r. (piątek) o godz. 17:30 odbędzie się zebranie informacyjne. Nieobecność na tym zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy uczniów.

 

Rozdział 3 – szczegółowe zasady rekrutacji 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decydują następujące kryteria:
a) kryteria konstytucyjne:
- dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą) – każde z kryteriów 2 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu lub właściwymi dokumentami.
b) kryteria społeczne:
- dziecko, które posiada rodzeństwo w starszych klasach w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu lub posiada rodzeństwo wśród absolwentów Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko pracownika Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko, z rodziny wielodzietnej - 5 pkt.,
- preferencje wychowawcze rodziców – do 10 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną ilość punktów zgodnie z kryteriami.
3. Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej), stosownie do ilości przewidzianych miejsc. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przyjętych stosownie do ilości miejsc, jaką dysponuje szkoła.

 

Termin rekrutacji uzupełniającej: 26 kwietnia 2024 r. - 31 sierpnia 2024 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca przebiega w sposób zindywidualizowany, uzależniony od ilości podań. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje dyrektor szkoły.

 

 


 

Rekrutacja do pozostałych klas Szkoły Podstawowej

 

Wypełnione i zeskanowane kwestionariusze prosimy składać drogą elektroniczną na skrzynkę mailową szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), przesyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Saperów 20, 82-300 Elbląg) lub dostarczyć do sekretariatu szkoły. Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na platformie Facebook (Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu).

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami
Etap III – informacja o przyjęciu ucznia do Szkoły

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji Etap I – składanie dokumentów
1. W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji do szkoły):
- podanie rodziców i kwestionariusz ucznia – do pobrania w sekretariacie lub na stronie: [pdf] [doc] . Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. Proboszcza lub innego duszpasterza rodziny.
- dwa zdjęcia legitymacyjne,
- opinię wychowawcy klasy z aktualnej szkoły.

 

Etap II – spotkanie z rodzicami
1. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.

 

Etap III – informacja o przyjęciu ucznia do szkoły
1. Informacja o przyjęciu zostanie przekazana przez Szkołę drogą mailową lub telefonicznie.