Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Egzaminy próbne klasy VIII 18.-20 listopada

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

 

 
   
 Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w konkursie historycznym 
PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI – W 80 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ
 
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym regulaminem. Zachęcamy do podjęcia tego wyzwania.
 
REGULAMIN
1.Organizatorem konkursu historycznego dla młodzieży „Pamięć dla przyszłości – w 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 -704 Warszawa).
2. Projekt edukacji historycznej dla młodzieży w formie konkursu historycznego zakończonego Konferencją Młodych Historyków pn. „Pamięć dla przyszłości” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach IX Otwartego Konkursu.
3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu, jego Regulaminu, składu Jury dostępne są na stronach internetowych www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci 
i www.parafiada.pl
4. Partnerami Organizatora w organizacji i promocji konkursu są Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.
II. Cele konkursu historycznego
1. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii zbrodni, kontekstów i interpretacji, a także życia konkretnych osób zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w 80 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. 
2. Rozwijanie zainteresowania historią Polski XX wieku i nabywanie umiejętności pisania referatów/prezentacji oraz konstruowania wypowiedzi publicznych wśród młodzieży w wieku 13-18 lat. 
3. Podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez aktywne wpajanie szacunku dla własnego dziedzictwa kulturowego.
III. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 18 lat zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Konkurs jest jednoetapowy przeznaczony dla osób indywidualnych albo zespołów badawczych liczących maksymalnie 3 osoby uczęszczających do wszelkiego typu placówek edukacyjnych lub oświatowo-wychowawczych. 
3. Ocenie podlegają prace w formie referatu albo prezentacji multimedialnej na jeden, wybrany temat spośród 5 kategorii tematycznych:
1/ Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego; 
2/ Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej; 
3/ Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie; 
4/ Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych; 
5/ Zbrodnia Katyńska w propagandzie.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach historycznych.
5. Jeden autor albo zespół badawczy może przedstawić jedną pracę.
6. Oceny nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci.  
7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na jej publikację na stronie internetowej www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci oraz w folderze konferencyjnym, stanowiącym podsumowanie realizacji Konkursu oraz dla potrzeb jego promocji.       
 
IV. ZASADY, TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Kompletna dokumentacja konkursowa zawiera formularz zgłoszenia do konkursu (pkt IV.2) i pracę konkursową opatrzoną metryczką pracy (pkt IV.3.b).
2. Formularz zgłoszenia uczestnika / zespołu badawczego jest opublikowany na stronie konkursu: www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci. 
Wypełniony formularz przesyła nauczyciel / wychowawca albo rodzic/opiekun prawny.  Niezbędnym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zaznaczenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji niniejszego Konkursu.
3. a/ Praca konkursowa w formie referatu (maks. 3 strony A4, czcionka 12, odstęp pomiędzy wierszami – 1 albo maks. 6000 znaków) albo prezentacji multimedialnej (maks. czas trwania prezentacji wraz z wszelkiego rodzaju materiałami multimedialnymi – 10 minut) na jeden, wybrany temat spośród 5 kategorii tematycznych zgodnie z pkt III.3 niniejszego Regulaminu. 
b/ metryczka pracy powinna zawierać następujące informacje: 

1. Kategoria tematyczna (zgodnie z regulaminem konkursu).............

2.Tytuł referatu/prezentacji multimedialnej………………

3. Imię i nazwisko autora albo imiona i nazwiska zespołu badawczego………

4. Dane kontaktowe do autora/ów pracy konkursowej…………………………

5. Nazwa i adres szkoły……………………………………

6. Nazwisko nauczyciela/wychowawcy oraz email i dane kontaktowe nauczyciela lub opiekuna/rodzica zgłaszającego ucznia/ - ów do Konkursu...

 
4. Kompletną dokumentację konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej w terminie do dnia 07 października 2020 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Werdykt Jury zostanie opublikowany nie później niż 14 paździenika 2020r. na stronie internetowej Konkursu: www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci. 
V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY 
1. Kryteria oceny prac:
• zgodność pracy konkursowej z wybraną kategorią tematyczną,
• umiejętność korzystania ze źródeł i wskazanie bibliografii,
• przemyślana konstrukcja pracy,
• krytyczne spojrzenie na problematykę katyńską,
• jasność i precyzja języka.
2. Dla laureatów Konkursu w każdej z 5 kategorii tematycznych przewidziane są następujące nagrody:
a. udział w Konferencji Młodych Historyków „Pamięć dla przyszłości” i przedstawienie referatu/prezentacji multimedialnej w dn. 23 października 2020 r. oraz publikacja pracy w folderze konferencyjnym
b. dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego. 
3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
4.. Nauczyciele/opiekunowie laureatów Konkursu otrzymają drobne upominki i dyplomy.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Konferencji Młodych Historyków pn. „Pamięć dla przyszłości” w dn. 23.10.2020 r.  z udziałem przedstawicieli grantodawcy, mediów i zaproszonych gości.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących projekt „Pamięć dla przyszłości” oraz działalność Stowarzyszenia Parafiada, bez uiszczania honorarium autorskiego.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu. 
4. Prace przesłane do Konkursu nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.