Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
19 września - Msza św. wspólnoty szkolnej

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce (covid-19) informujemy, że terminarz i zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej uległy zmianom. Wypełnione i zeskanowane kwestionariusze prosimy składać drogą elektroniczną na skrzynkę mailową szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), przesyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Saperów 20, 82-300 Elbląg) lub dostarczyć do sekretariatu szkoły. Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na platformie Facebook (Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu).     

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – EPED.

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji
Etap I – składanie dokumentów
1. Trwa od 01 lutego 2021 r. do 26 marca 2021 r.
2. W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji do szkoły):
- podanie rodziców i kwestionariusz ucznia – do pobrania w sekretariacie lub na stronie: [pobierz] . Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. proboszcza lub innego duszpasterza rodziny.
- dwa zdjęcia legitymacyjne; 

- zaświadczenie o ukończeniu przygotowania przedszkolnego. 

3. Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego ("zerówki") w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu, składają jedynie deklarację (w formie papierowej) kontynuowania nauki w w/w szkole wraz z dwoma aktualnymi zdjęciami legitymacyjnymi.                                                                                                                                           

Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
1. Trwa od 01 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.
2. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.
3. Spotkanie integracyjne kandydatów do szkoły:
- 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 16.30.

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych
1. Informacja o przyjęciu zostanie przekazana mailowo i umieszczona na stronie internetowej szkoły 30 marca 2021 r.
2. Dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów w dniu 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie informacyjne. Nieobecność na tym zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy uczniów.

Rozdział 3 – szczegółowe zasady rekrutacji
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decydują następujące kryteria:
a) kryteria konstytucyjne:
- dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.) – każde z kryteriów 2 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu lub właściwymi dokumentami.
b) kryteria społeczne:
- dziecko, które posiada rodzeństwo w starszych klasach w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu lub posiada rodzeństwo wśród absolwentów Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko pracownika Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko, z rodziny wielodzietnej - 5 pkt.,
- preferencje wychowawcze rodziców – do 10 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu. Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. Proboszcza lub innego duszpasterza rodziny.
c) kryteria jakościowe (szkolne):
- koordynacja wzrokowo-ruchowa – 1 pkt.,
- analiza i synteza sylabowa – 2 pkt.,
- analiza i synteza głoskowa – 2 pkt.,
- sprawność manualna – 1 pkt.,
- określanie kierunku i miejsca – 1 pkt.,
- przeliczanie elementów – 2 pkt.,
- rozmowa kierowana – 3 pkt.
Punkty za w/w kryteria zostaną przydzielone podczas spotkania integracyjnego dla kandydatów.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną ilość punktów zgodnie z kryteriami.
3. Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej), stosownie do ilości przewidzianych miejsc. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przyjętych stosownie do ilości miejsc, jaką dysponuje szkoła.

Termin rekrutacji uzupełniającej: 01 kwietnia 2021 r. - 18 czerwca 2021 r. 

Rekrutacja uzupełniająca przebiega w sposób zindywidualizowany, uzależniony od ilości podań. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje dyrektor szkoły.

Copyright © 2021 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.