Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
22.01-2.02 Ferie zimowe

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

Wypełnione i zeskanowane kwestionariusze prosimy składać drogą elektroniczną na skrzynkę mailową szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), przesyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Saperów 20, 82-300 Elbląg) lub dostarczyć do sekretariatu szkoły. Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na platformie Facebook (Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu).      

Rok szkolny 2023/2024

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W najbliższym roku planujemy otworzyć klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego o następujących profilach:


- matematyczno – politechnicznym (przedmioty rozszerzone: matematyka z elementami logiki i geometrii analitycznej, fizyka, j. angielski), 

- menadżersko - biznesowym (przedmioty rozszerzone: matematyka z elementami logiki i geometrii analitycznej, geografia/biz*, j. angielski), *rozszerzenie z biznesu i zarządzania lub geografii zostanie otwarte pod warunkiem utworzenia grupy chętnych,


- humanistycznym (przedmioty rozszerzone: język polski z elementami retoryki, język angielski, historia/wos**), **rozszerzenie z wosu lub historii zostanie otwarte pod warunkiem utworzenia grupy chętnych.

 

 

2. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru


Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – EPED.

Dzień otwarty liceum - 17 maja 2023 r. od 16.00 do 18.00.

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów
1. Etap I rekrutacji trwa od 22 maja do 21 czerwca 2023 roku (do godz. 15.00).
2. W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do Liceum Pijarskiego wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia oraz oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru szkoły (do pobrania na stronie internetowej – pobierz);
b) dwa opisane zdjęcia legitymacyjne;
c) opcjonalnie opinię katechety lub duszpasterza.

3. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku (od 9.00 do 15.00) lub skan podpisanego i wypełnionego kwestionariusza na adres mailowy szkoły.

Etap II – rozmowa z kandydatem
1. Etap II rekrutacji będzie trwał od 5 czerwca 2023 r. Rozmowę przeprowadza dyrektor szkoły lub komisja, którą może powołać dyrektor szkoły.
2. O terminie spotkania rodzice i kandydat do liceum zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.
4. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w liceum.

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru
1. Trzeci etap rekrutacji trwa od 22 czerwca do 12 lipca 2023 r. (do godz. 15.00).
2. Od 22 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące oryginały lub kopie dokumentów:
a) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
c) jeśli posiada dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych, sportowych itp.) - kopie.

3. Kandydatom zostaną przyznane punkty zgodnie z kryteriami MEN. Profil matematyczno - politechniczny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka. Profil menadżersko - biznesowy (przedmioty punktowane: matematyka, geografia, j. angielski). Profil humanistyczny (przedmioty punktowane: j. polski, j. angielski, historia/wos).

4. 13 lipca 2023 r. na stronie internetowej szkoły zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu do liceum.
5. Do 20 lipca 2023 r., do godz. 15.00 kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Pijarskim poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu.
5. 21 lipca 2023 r. na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczona lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

6. Rekrutacja uzupełniająca trwa od 24 lipca do 3 sierpnia 2023 r. 
7. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.