Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
19 września - Msza św. wspólnoty szkolnej

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce (covid-19) informujemy, że terminarz i zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego uległy zmianom. Wypełnione i zeskanowane kwestionariusze prosimy składać drogą elektroniczną na skrzynkę mailową szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), przesyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Saperów 20, 82-300 Elbląg) lub dostarczyć do sekretariatu szkoły. Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na platformie Facebook (Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu).      

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W najbliższym roku planujemy otworzyć klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego o następujących profilach:


- matematyczno – politechnicznym (przedmioty rozszerzone: matematyka z elementami logiki i geometrii analitycznej, fizyka, j. angielski)


- humanistycznym (przedmioty rozszerzone: język polski z elementami retoryki, język angielski, historia)

 

2. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru


Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – EPED.

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów
1. Etap I rekrutacji trwa od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku.
2. W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do Liceum Pijarskiego wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia oraz oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru szkoły (do pobrania na stronie internetowej – pobierz);
b) dwa opisane zdjęcia legitymacyjne;
c) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły pijarskiej);
d) opinię wychowawcy klasowego szkoły podstawowej wg podanego wzoru - pobierz
3. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
1. Etap II rekrutacji będzie trwał od 07 czerwca 2021 r. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły lub komisja, którą może powołać dyrektor szkoły.
2. O terminie spotkania rodzice i kandydat do Szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.
4. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w liceum.
5. Komisja kwalifikacyjna przyznaje w rozmowie od 0 do 20 punktów.

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru
1. Trzeci etap rekrutacji trwa od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.
2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 14:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące oryginały lub kopie dokumentów:
a) Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
b) Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
c) Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych, sportowych itp.) - kopie.

3. Kandydatom zostaną przyznane punkty zgodnie z kryteriami MEN. Profil matematyczno - politechniczny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka). Profil humanistyczny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia). 
4. 22 lipca 2021 r. na stronie internetowej szkoły zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu do szkoły.
5. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r., do godz. 14.00 kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Pijarskim poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu.
5. 02 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczona lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
6. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

Copyright © 2021 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.