Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
6 grudnia - Święto szkoły

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

Wypełnione i zeskanowane kwestionariusze prosimy składać drogą elektroniczną na skrzynkę mailową szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), przesyłać pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Saperów 20, 82-300 Elbląg) lub dostarczyć do sekretariatu szkoły. Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na platformie Facebook (Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu).   

(obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)

Rok szkolny 2023/2024

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – EPED (Elbląska Platforma Edukacyjna).

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji
Etap I – składanie dokumentów.
1. Trwa od 16 stycznia do 24 marca 2023 r.
2. W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji):
- podanie rodziców i kwestionariusz ucznia – do pobrania w sekretariacie lub na stronie: [pobierz] . Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. proboszcza lub innego duszpasterza rodziny,
- dwa zdjęcia legitymacyjne, 

- zaświadczenie o wcześniejszym przygotowaniu przedszkolnym  (jeśli dziecko było zapisane w przedszkolu).                                                                                                                                             

Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.
1. Trwa od 01 marca do 24 marca 2023 r.
2. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.
3. Spotkanie integracyjne kandydatów (w szkole): 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 16.30.

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych.
1. Informacja o przyjęciu do oddziału przedszkolnego ("zerówki") zostanie przekazana mailowo oraz umieszczona na stronie internetowej szkoły 30 marca 2023 r. (czwartek)
2. Dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) o godz. 17:30 odbędzie się zebranie informacyjne z wychowawcą klasy. Nieobecność na tym zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy.

Rozdział 3 – szczegółowe zasady rekrutacji
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, decydują następujące kryteria:
a) kryteria konstytucyjne:
- dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.) – każde z kryteriów 2 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu lub właściwymi dokumentami.
b) kryteria społeczne:
- dziecko, które posiada rodzeństwo w starszych klasach w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu lub posiada rodzeństwo wśród absolwentów Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 5 pkt.,

- dziecko pracownika Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 5 pkt.,

- dziecko z rodziny wielodzietnej - 5 pkt.,
- preferencje wychowawcze rodziców – do 10 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu. 
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną ilość punktów zgodnie z kryteriami.
3. Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej), stosownie do ilości przewidzianych miejsc. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przyjętych stosownie do ilości miejsc, jaką dysponuje szkoła. 

Termin rekrutacji uzupełniającej: 1 kwietnia 2023r. - 31 sierpnia 2023r. 

Rekrutacja uzupełniająca przebiega w sposób zindywidualizowany, uzależniony od ilości podań. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje dyrektor szkoły.

 

Copyright © 2023 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.