Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
22.01-2.02 Ferie zimowe

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Mikołaja w Elblągu jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową

w rozumieniu Ustawy Prawo Oświatowe.

 

Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – EPED

Należy złożyć wypełniony kwestionariusz w sekretariacie szkoły.

 

·        nauczamy trzech języków obcych - język angielski, język niemiecki i język hiszpański,

·        realizujemy w zwiększonej liczbie godzin naukę przedmiotów: j. polskiego, matematyki, j. obcych, ponadto zajęcia szachowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapię pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

·        prowadzimy klasę przedszkolną - zerówkę,

·        proponujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (zajęcia wspomagające i rozwijające, robotyka i programowanie, praca z uczniem zdolnym, zajęcia przygotowujące do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach) oraz kół przedmiotowych stwarzających możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i talentów,

·        organizujemy we współpracy z Polską Prowincją Zakonu Pijarów, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Pijarskich i Scholii Pijarskich,

·        zapraszamy do aktywnej pracy w Samorządzie Uczniowskim dając możliwość kształtowania wizerunku szkoły oraz organizacji życia szkolnego wspólnoty uczniowskiej,

·        zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych wyjazdach rekreacyjno-wypoczynkowych (wyjazdy sportowe organizowane we współpracy z pijarskim Stowarzyszeniem "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza - Kraków, Warszawa, Lentvaris na Litwie i Jelgava na Łotwie, obozy letnie i zimowe, obozy narciarskie),

·        zapewniamy zajęcia w świetlicy szkolnej (kl. 0-3 SP),

·        dajemy możliwość zamówienia obiadów,

·        dajemy możliwość kontynuowania nauki absolwentom szkoły w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów.


Szkoła prowadzona jest przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów, stąd też całokształt jej działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki oraz na systemie wychowawczym św. Józefa Kalasancjusza opartym na dwóch filarach, którymi są:

·        pobożność - która jest potrzebna do pełnej formacji osobowości człowieka,

·        nauka - która pomaga w otwarciu się na drugiego człowieka i jest niezbędna w uzasadnianiu podejmowanych decyzji i krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość

Warunki rekrutacji można znaleźć w osobnej zakładce "Rekrutacja".

Zapraszamy. 

Copyright © 2024 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.