Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
22.01-2.02 Ferie zimowe

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

  Laureaci nagrody "Pietas et Litterae - Pobożność i nauka"        
     

2022/2023

2021/2022

 

2020/2021

 

 

2019/2020

 

2018/2019

 

2017/2018

 

2016/2017

2015/2016

 

- Anna Batko (LO)

- Maria Zwierzyńska (LO)

- Maria Nieczuja-Ostrowska (SP) 

- Michalina Majewska (LO)

- Michał Fonferek (LO)

- Małgorzata Wierzbicka (SP)

- Szymon Lasmanowicz (LO)

- Grzegorz Wierzbicki (SP)

- Anna Batko (SP)

- Jakub Alchimowicz (LO)

- Alicja Szczudlińska 

- Alicja Chmielewska

- Mateusz Radziszewski

- Aleksandra Tomczyk

- Aleksander Trykowski

 

 

 

Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu mając za nadrzędny cel swojej działalności dydaktyczno – wychowawczej wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, moralny i duchowy ucznia postanawia wyróżniać i promować wybitne osiągnięcia i wzorowe postawy wśród społeczności uczniowskiej poprzez ustanowienie i przyznawanie nagrody Pietas et Litterae.

1. Nagroda przyznawana jest uczniom klasy ósmej szkoły podstawowej oraz uczniom klasy maturalnej liceum - na zakończenie nauki.
2. Wniosek o przyznanie nagrody Pietas et Litterae składa dyrektorowi szkoły wychowawca klasy na 3 tygodnie przed końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną.
3. Do wniosku wychowawca dołącza szczegółowe uzasadnienie oraz ewentualne dyplomy, zaświadczenia lub opinie o osiągnięciach nieznanych Gronu Pedagogicznemu.
4. Dyrektor szkoły wraz z zespołem wychowawców na danym etapie edukacyjnym, dokonuje analizy zasadności wniosku.
5. Najpóźniej 2 tygodnie przed końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną Dyrektor szkoły przedstawia wnioski do wglądu Radzie Pedagogicznej.
6. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo zgłosić wychowawcy zastrzeżenia dotyczące kandydata do nagrody nie później jednak niż na 1 dzień przed końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną. Wychowawca może wówczas wycofać kandydaturę ucznia.
7. Wybór nagradzanych odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym na końcoworocznej konferencji klasyfikacyjnej. Nagrodę otrzymuje kandydat, który uzyskał większość oddanych głosów członków Rady Pedagogicznej. W przypadku uzasadnionej nieobecności uwzględnia się także głosy nieobecnych nauczycieli oddane na piśmie i złożone u dyrektora.
8. O przyznaniu nagrody informowani są: uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) i społeczność uczniowska.
9. Nagrodę wręcza Dyrektor Szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w obecności wspólnoty szkolnej. 

Kryteria przyznawania nagrody
Kandydatów do nagrody powinna cechować nienaganna postawa uczniowska, etyczna i obywatelska.
Nagrodę Pietas et Litterae przyznaje się uczniowi, który bez zastrzeżeń przestrzega postanowień zawartych w Statucie Szkolnym a ponadto spełnia poniższe kryteria:
1. W całym cyklu kształcenia, przynajmniej dwukrotnie, uzyskiwał średnią ocenę roczną nie niższą niż 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Brał udział i odnosił sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, turniejach lub innych konkursach przynosząc chlubę szkole.
3. Cieszy się opinią dobrej koleżanki/ kolegi.
4. W sposób odpowiedzialny i dojrzały respektuje wartości związane z katolickim charakterem szkoły.
5. Utożsamia się w swoim życiu z wartościami chrześcijańskimi i daje temu świadectwo poza szkolnym środowiskiem.

Czytaj więcej...

Copyright © 2024 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.