Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
6 grudnia - Dzień Patrona Szkoły

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

"Erasmus" (2019-2021)

 

Projekt Transformation through science, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ akcja KA229 Partnerstwo Strategiczne Szkół i Wymiana Dobrych Praktyk, jest realizowany w naszej szkole z innymi szkołami pijarskimi w Europie (Węgry, Hiszpania). Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest ich rozwój w zakresie umiejętności językowych oraz współpracy w międzynarodowych grupach rówieśniczych w przedmiotach przyrodniczych, eksperymentach laboratoryjnych i robotyce, podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości i przedsiębiorczości, w oparciu o pogłębioną świadomość dziedzictwa kulturowego Zjednoczonej Europy. Projekt Transformation through Science jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

 

Jest on uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

 

"Szkoła Cyfrowych Umysłów"

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 mający na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów Zespołu Szkół Pijarskich oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z TIK w nauczaniu. Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2018-30.06.2020. Główne działania projektowe to: doposażenie bazy dydaktycznej w pracowni komputerowej, realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w zakresie TIK oraz dokształcanie nauczycieli w zakresie stosowania TIK.

 

"Inwestujemy w przyszłość"

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 mający na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.  W szczególności ma na celu kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności,  pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod, form nauczania oraz wspierania u uczniów rozwoju kompetencji. Projekt trwa od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

"Infrastruktura kultury" (2019-2020)

 

W latach 2019-2020 realizujemy w naszej szkole zadanie pn. "Prace remontowe poddasza Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu na działalność kulturalną i edukacyjną wraz z wyposażeniem" w ramach zadania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury podmiotów działających w tym obszarze.

 

 

Copyright © 2022 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.