Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
22.01-2.02 Ferie zimowe

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

"Inwestycje w oświacie"

Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu jest beneficjentem programu MEiN "Inwestycje w oświacie". Szkoła otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu do potrzeb procesu kształcenia i wyzwań edukacyjnych". 

 

"Laboratoria Przyszłości" 

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

"Dostępna Szkoła" (2021-2023)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, w okresie od 01.11.2019 r. do 30.11.2023 r., realizuje projekt grantowy pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt polega na opracowaniu Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 37 jednostek prowadzących szkoły w całej Polsce. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki jego realizacji zostanie bezpośrednio wspartych 109 szkół podstawowych. Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów jest beneficjentem Projektu "Dostępna Szkoła". Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

"Erasmus" (2019-2021)

 Projekt Transformation through science, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ akcja KA229 Partnerstwo Strategiczne Szkół i Wymiana Dobrych Praktyk, jest realizowany w naszej szkole z innymi szkołami pijarskimi w Europie (Węgry, Hiszpania). Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest ich rozwój w zakresie umiejętności językowych oraz współpracy w międzynarodowych grupach rówieśniczych w przedmiotach przyrodniczych, eksperymentach laboratoryjnych i robotyce, podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości i przedsiębiorczości, w oparciu o pogłębioną świadomość dziedzictwa kulturowego Zjednoczonej Europy. Projekt Transformation through Science jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

 Jest on uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. Celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

 

"Szkoła Cyfrowych Umysłów"

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 mający na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów Zespołu Szkół Pijarskich oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z TIK w nauczaniu. Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2018-30.06.2020. Główne działania projektowe to: doposażenie bazy dydaktycznej w pracowni komputerowej, realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w zakresie TIK oraz dokształcanie nauczycieli w zakresie stosowania TIK.

 

"Inwestujemy w przyszłość"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 mający na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.  W szczególności ma na celu kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności,  pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod, form nauczania oraz wspierania u uczniów rozwoju kompetencji. Projekt trwa od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

"Infrastruktura kultury" (2019-2020)

 W latach 2019-2020 realizujemy w naszej szkole zadanie pn. "Prace remontowe poddasza Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu na działalność kulturalną i edukacyjną wraz z wyposażeniem" w ramach zadania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury podmiotów działających w tym obszarze.

 

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.