Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
6 grudnia - Święto szkoły

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

 

 
   Przyczyny i pierwsze skutki zmiany klimatu znamy już od kilkudziesięciu lat. Intensywny rozwój przemysłu i niszczenie ekosystemów leśnych powodują znaczny wzrost stężenia gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla oraz metanu w atmosferze. Szacuje się, że w ciągu ostatnich stu lat zawartość tych gazów w atmosferze wzrosła o 20 %, co spowodowało nasilenie efektu cieplarnianego. 
Efekt ten jest naturalnym procesem umożliwiającym istnienie życia na Ziemi po przez zatrzymywanie ciepła blisko jego powierzchni. Nasilenie tego procesu prowadzi do:
• zmian układu stref klimatycznych,
• zaburzenia krążenia mas powietrza,
• topnienia lodowców oraz podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, a w                       konsekwencji zatapianie części lądów,
• zwiększenie częstotliwości występowania gwałtownych zjawisk pogodowych.
 
 
      To wszystko znacząco zaburza równowagę w obszarze wszystkich ekosystemów. Siedliska niektórych zwierząt przestają zapewniać im dogodne warunki do życia, co z kolei prowadzi do wymierania gatunków i ograniczenia ziemskiej bioróżnorodności. Globalne ocieplenie, będące następstwem spotęgowanego efektu cieplarnianego, znacząco zwiększa prawdopodobieństwo coraz częstszego występowania klęsk żywiołowych i nieurodzaju, ogranicza zasoby naturalne i doprowadza do wzmożonego rozprzestrzeniania się chorób typowych dla stref klimatycznych, w których występują gorące odmiany klimatu. To wszystko może z kolei pociągać za sobą kolejne konsekwencje w obszarach ekonomicznym, gospodarczym i społecznym.
      Adam Frank, astrofizyk na University of Rochester, zaczął oceniać potencjalne konsekwencje zmian klimatu dla naszej planety w różnych scenariuszach rozwoju wypadków. Pierwszy scenariusz zwany jest „miękkim lądowaniem” – zakłada, że cywilizacja i planeta gładko przejdą w nowy, stabilny stan. Drugi to „wymieranie” – warunki środowiskowe na planecie przez zmieniający się klimat pogarszają się i liczebność populacji spada znacząco, ale gatunki najlepiej przystosowane do zmienionych warunków środowiska przeżywają. Jest jeszcze trzeci scenariusz: liczebność populacji rośnie, planeta „rozgrzewa się” i w pewnym momencie następuje jej totalny upadek. 
Perspektywa Franka unaocznia, że kryzys zmian klimatycznych jest tak naprawdę raczej wielkim wyzwaniem. Postępujący efekt cieplarniany stanowi ogromny problem. Już od jakiegoś czasu w większości krajów świata wdrażane są działania, których celem jest wyhamowanie niekorzystnych zmian. Działania, o których mowa, są prowadzone na wielu frontach, ale wszystkie mają wspólny mianownik, a jest nim ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Chodzi przede wszystkim o:
• wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii przy jednoczesnym ograniczeniu eksploatacji paliw kopalnych,
• modernizację technologii przemysłowych i rolnictwa,
• optymalizację technologii energetycznych i ciepłowniczych,
• ograniczenie emisji freonów,
• prowadzenie zrównoważonej gospodarki odpadami.
      Należy jednak podkreślić, że obowiązek hamowania niekorzystnych zmian klimatycznych nie spoczywa wyłącznie na barkach rządów i wielkich korporacji. Zmiany muszą zostać wprowadzone także w najmniejszych jednostkach – w gospodarstwach domowych i nas samych. 
W naszej szkole uczniowie klasy I i II liceum podjęli to wyzwanie cywilizacyjne. Na lekcjach biologii, chemii oraz geografii przygotowują materiały edukacyjne  przy zastosowaniu innowacyjnej metody nauczania Summem. Efektem tych działań będzie trzydniowy panel edukacyjny dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, mający na celu uświadomienie skali zagrożenia oraz wdrożenie nawyków w życiu codziennym ograniczających dewastację naszej planety. Planujemy, aby takie spotkania odbyły się również dla uczniów innych szkół, nie tylko podstawowych, a w przyszłości być może dla pozostałych przedstawicieli społeczności lokalnej. Naszym dążeniem, oprócz kształtowania właściwych postaw wobec zagrożenia wynikającego ze zmian klimatycznych, jest pozyskanie środków finansowych, które pozwolą nam utworzyć i wyposażyć pracownię EKO. Mamy nadzieję, że w  niedalekiej przyszłości będzie to miejsce kształtujące właściwe postawy ekologiczne.
 
Harmonogram działań:
Tydzień z pytaniem : „Jak człowiek zmienia środowisko?”
Hanna Gorączkowska:
Poniedziałek 21 marca 
Obszar: turystyka, przemysł, rolnictwo.
4 godzina lekcyjna: 1 LO (prowadzący wybrani uczniowie klasy 2LO)
6 godzina lekcyjna: 2 LO (prowadzący wybrani uczniowie klasy 1LO)
7 godzina lekcyjna: 8 SP (prowadzący wybrani uczniowie klasy 2LO)
Katarzyna Majewska
Wtorek 22 marca
Obszar: zanieczyszczenia: powietrza, wody, gleby, sorpcja gleby.
5 godzina lekcyjna: 7 SP (prowadzący wybrani uczniowie klasy 1 i 2LO)
6 godzina lekcyjna: 8 SP (prowadzący wybrani uczniowie klasy 1 i 2LO)
7 godzina lekcyjna: 1 LO (prowadzący wybrani uczniowie klasy 2LO)
8 godzina lekcyjna: 2 LO (prowadzący wybrani uczniowie klasy 1LO)
Małgorzata Borzymowska-Bożek
Środa 23 marca
Obszar : globalne zanieczyszczenia – dziura ozonowa, globalne ocieplenie, kwaśne deszcze, smog.
3 godzina lekcyjna: 8 SP (prowadzący wybrani uczniowie klasy 1 i 2 LO)
5 godzina lekcyjna: 7 SP (prowadzący wybrani uczniowie klasy 1 i 2 LO)
Czwartek  27 kwiecień 
Zebrania z rodzicami  - konferencja „Jak człowiek zmienia środowisko?”
Obszar : globalne zanieczyszczenia – dziura ozonowa, globalne ocieplenie, kwaśne deszcze, smog.
 
Źródła:

Copyright © 2023 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.