Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
15 września - Msza św. Ślubowanie klas pierwszych i kl. 0

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W najbliższym roku planujemy otworzyć klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego o następujących profilach:
- matematyczno – politechnicznym (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka lub geografia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, geometria analityczna/elementy logiki lub rozszerzona informatyka)
- humanistyczno – biologiczny (przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia lub WOS lub biologia; przedmioty uzupełniające: retoryka, przyroda w przypadku wyboru historii lub wos-u)
- medycznym (przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, biologia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo)

 

2. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru
Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – Rekrut.

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów
1. Etap I rekrutacji trwa od 01 kwietnia do 17 czerwca 2019 roku.
2. W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do Liceum Pijarskiego wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia oraz oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły (do pobrania na stronie internetowej – pobierz);
b) dwa opisane zdjęcia legitymacyjne;
c) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły pijarskiej);
d) opinię wychowawcy klasowego wg podanego wzoru - pobierz
3. Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:15.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
1. Etap II rekrutacji będzie trwał od 06 maja 2019 roku. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły lub komisja, którą może powołać dyrektor szkoły.
2. O terminie spotkania rodzice i kandydat do Szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem Szkoły.
4. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w liceum.
5. Komisja kwalifikacyjna przyznaje w rozmowie od 0 do 20 punktów.

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru
1. Trzeci etap rekrutacji trwa do 05 lipca 2019 roku.
2. Do 24 czerwca 2019 r. do godz. 14:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące kopie lub oryginały dokumentów:
a) Świadectwa ukończenia gimnazjum;
b) Zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
c) Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych, sportowych itp.).

3. Kandydatom zostaną przyznane punkty zgodnie z kryteriami MEN (maksymalnie 200 punktów). Profil matematyczno - politechniczny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, geografia). Profil humanistyczno - prawny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, wos). Profil medyczny (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia).
4. 05 lipca 2019 r. drogą mailową i telefoniczną zostanie przekazana informacja o przyjęciu do szkoły.
5. Do 08 lipca 2019 r., do godz. 14.00 kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Pijarskim poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
5. 09 lipca 2019 r. drogą mailową i telefoniczną zostanie przekazana informacja o przyjęciu do szkoły.
6. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

Copyright © 2019 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.