Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
16 września Msza szkolna

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2018/2019

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W najbliższym roku planujemy otworzyć klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego w następujących profilach:
- matematyczno – politechnicznym (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka lub geografia; przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, geometria analityczna/elementy logiki lub rozszerzona informatyka)
- humanistyczno – prawnym (przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia lub WOS; przedmioty uzupełniające: retoryka, przyroda)
-medycznym (przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, biologia, możliwość wyboru rozszerzonej matematyki; przedmioty uzupełniające: laboratorium z chemii, historia i społeczeństwo)

 

2. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru
3. Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – Rekrut.

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów
1. Etap I rekrutacji będzie trwał od 09 kwietnia do 22 czerwca 2018 roku.
2. W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do Liceum Pijarskiego wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia oraz oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły (do pobrania na stronie internetowej – pobierz);
b) dwa opisane zdjęcia legitymacyjne;
c) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły pijarskiej).
3. Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
1. Etap II rekrutacji będzie trwał od 07 maja 2018 roku. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2. O terminie spotkania rodzice i kandydat do Szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem Szkoły.
4. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w liceum.
5. Komisja kwalifikacyjna przyznaje w rozmowie od 0 do 20 punktów.

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru
1. Trzeci etap rekrutacji trwa do 06 lipca 2018 roku.
2. Do 25 czerwca 2018 r. do godz. 14:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące kopie dokumentów:
a. Świadectwa ukończenia gimnazjum;
b. Zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
c. Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (artystycznych i sportowych).
3. 04 lipca 2018 r. do godz. 12.00 na stronie internetowej Szkoły www.elblag.pijarzy.pl oraz na szkolnych tablicach informacyjnych zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do Szkoły.
4. Do 05 lipca 2018 r., do godz. 14.00 kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Pijarskim poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
5. 06 lipca 2018 r. do godz. 12:00 zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły www.elblag.pijarzy.pl oraz na szkolnych tablicach informacyjnych ostateczna lista osób przyjętych do Szkoły.
6. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

Copyright © 2018 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.