Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
15 września - Msza św. Ślubowanie klas pierwszych i kl. 0

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji
Etap I – składanie dokumentów
1. Trwa od 14 grudnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.
2. W Sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji do szkoły):
- podanie rodziców i kwestionariusz ucznia – do pobrania w sekretariacie lub na stronie: [pobierz] . Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. proboszcza lub innego duszpasterza rodziny.
- dwa zdjęcia legitymacyjne; 

- zaświadczenie o ukończeniu przygotowania przedszkolnego. 

3. Rodzice uczniów "zerówki" w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu, składają jedynie deklarację (w formie papierowej) kontynuowania nauki w w/w szkole wraz z aktualnymi zdjęciami.                                                                                                                                           

Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
1. Trwa od 08 kwietnia 2019 r. do 07 czerwca 2019 r.
2. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły.
3. Spotkanie integracyjne kandydatów do Szkoły:
- 12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16.30.

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych
1. Informacja o przyjęciu zostanie przekazana mailowo i telefonicznie 14 czerwca 2019 r.
2. Dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów w dniu 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie informacyjne. Nieobecność na tym zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy uczniów.

Rozdział 3 – szczegółowe zasady rekrutacji
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decydują następujące kryteria:
a) kryteria konstytucyjne:
- dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.) – każde z kryteriów 2 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu lub właściwymi dokumentami.
b) kryteria społeczne:
- dziecko, które posiada rodzeństwo w starszych klasach w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu lub posiada rodzeństwo wśród absolwentów Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko pracownika Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko, z rodziny wielodzietnej - 5 pkt.,
- preferencje wychowawcze rodziców – do 10 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu. Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. Proboszcza lub innego duszpasterza rodziny.
c) kryteria jakościowe (szkolne):
- koordynacja wzrokowo-ruchowa – 1 pkt.,
- analiza i synteza sylabowa – 2 pkt.,
- analiza i synteza głoskowa – 2 pkt.,
- sprawność manualna – 1 pkt.,
- określanie kierunku i miejsca – 1 pkt.,
- przeliczanie elementów – 2 pkt.,
- rozmowa kierowana – 3 pkt.
Punkty za w/w kryteria zostaną przydzielone podczas spotkania integracyjnego dla kandydatów.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną ilość punktów zgodnie z kryteriami.
3. Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej), stosownie do ilości przewidzianych miejsc. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przyjętych stosownie do ilości miejsc, jaką dysponuje Szkoła.

Copyright © 2019 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.