Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
16 września Msza szkolna

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Rozdział 1 – informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze.
2. Rekrutacja do szkoły odbywa się w trzech etapach:
Etap I – składanie dokumentów
Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
Etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

 

Rozdział 2 – etapy rekrutacji
Etap I – składanie dokumentów
1. Trwa od 20 grudnia 2017 do 1 czerwca 2018 r.
2. W Sekretariacie Szkoły należy złożyć następujące dokumenty (tylko osoby, które dostarczyły komplet dokumentów, będą uczestniczyły w rekrutacji do szkoły):
- podanie rodziców i kwestionariusz ucznia – do pobrania w sekretariacie lub na stronie: [pobierz] . Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. Proboszcza lub innego duszpasterza rodziny (opinia nie ma wpływu na przyjęcie).
- dwa zdjęcia legitymacyjne; 

- zaświadczenie o ukończeniu przygotowania przedszkolnego.                                                                                                                                             

Etap II – spotkanie z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów
1. Trwa od 02 kwietnia do 04 czerwca 2018 r.
2. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły.
3. Spotkanie integracyjne kandydatów do Szkoły:
- 05 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 16.30

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych
1. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona dnia 08 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicach informacyjnych w Szkole o godz. 12:00.
2. Dla rodziców kandydatów przyjętych w poczet uczniów w dniu 13 czerwca 2018r. (środa) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie informacyjne. Nieobecność na tym zebraniu, bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły, oznacza rezygnację z miejsca i skreślenie z listy uczniów.

Rozdział 3 – szczegółowe zasady rekrutacji
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decydują następujące kryteria:
a) kryteria konstytucyjne:
- dotyczą osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną i uzyskują od państwa szczególną pomoc (wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.) – każde z kryteriów 2 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu lub właściwymi dokumentami.
b) kryteria społeczne:
- dziecko, które posiada rodzeństwo w starszych klasach w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu lub posiada rodzeństwo wśród absolwentów Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko pracownika Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu – 5 pkt.,
- dziecko, z rodziny wielodzietnej - 5 pkt.,
- preferencje wychowawcze rodziców – do 10 pkt.
W/w kryteria winny być potwierdzone oświadczeniem złożonym w kwestionariuszu. Do kwestionariusza można dołączyć opinię ks. Proboszcza lub innego duszpasterza rodziny.
c) kryteria jakościowe (szkolne):
- koordynacja wzrokowo-ruchowa – 1 pkt.,
- analiza i synteza sylabowa – 2 pkt.,
- analiza i synteza głoskowa – 2 pkt.,
- sprawność manualna – 1 pkt.,
- określanie kierunku i miejsca – 1 pkt.,
- przeliczanie elementów – 2 pkt.,
- rozmowa kierowana – 3 pkt.
Punkty za w/w kryteria zostaną przydzielone podczas spotkania integracyjnego dla kandydatów.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły podstawowej powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty i przyznaje stosowną ilość punktów zgodnie z kryteriami.
3. Uczniowie będą przyjmowani na podstawie liczby uzyskanych punktów (od największej), stosownie do ilości przewidzianych miejsc. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów przyjętych stosownie do ilości miejsc, jaką dysponuje Szkoła oraz podaje najniższą liczbę punktów, która umożliwia przyjęcie do szkoły podstawowej.
4. Wyniki rekrutacji komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości dnia 08 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicach informacyjnych w Szkole o godz. 12:00.

Copyright © 2018 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.