Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Matura: 8-29.06.2020 Egzamin klas 8: 16-18.06.2020

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

 

Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu mając za nadrzędny cel swojej działalności dydaktyczno – wychowawczej wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, moralny i duchowy ucznia postanawia wyróżniać i promować wybitne osiągnięcia i wzorowe postawy wśród społeczności uczniowskiej poprzez ustanowienie i przyznawanie nagrody Pietas et Litterae.

1. Nagroda przyznawana jest uczniom klasy ósmej szkoły podstawowej oraz uczniom klasy maturalnej liceum - na zakończenie nauki.
2. Wniosek o przyznanie nagrody Pietas et Litterae składa dyrektorowi szkoły wychowawca klasy na 3 tygodnie przed końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną.
3. Do wniosku wychowawca dołącza szczegółowe uzasadnienie oraz ewentualne dyplomy, zaświadczenia lub opinie o osiągnięciach nieznanych Gronu Pedagogicznemu.
4. Dyrektor szkoły wraz z zespołem wychowawców na danym etapie edukacyjnym, dokonuje analizy zasadności wniosku.
5. Najpóźniej 2 tygodnie przed końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną Dyrektor szkoły przedstawia wnioski do wglądu Radzie Pedagogicznej.
6. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo zgłosić wychowawcy zastrzeżenia dotyczące kandydata do nagrody nie później jednak niż na 1 dzień przed końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną. Wychowawca może wówczas wycofać kandydaturę ucznia.
7. Wybór nagradzanych odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym na końcoworocznej konferencji klasyfikacyjnej. Nagrodę otrzymuje kandydat, który uzyskał 50 % oddanych głosów członków Rady Pedagogicznej. W przypadku uzasadnionej nieobecności uwzględnia się także głosy nieobecnych nauczycieli oddane na piśmie i złożone u dyrektora.
8. O przyznaniu nagrody informowani są: uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) i społeczność uczniowska.
9. Nagrodę wręcza Dyrektor Szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w obecności społeczności szkolnej. 

Kryteria przyznawania nagrody
Kandydatów do nagrody powinna cechować nienaganna postawa uczniowska, etyczna i obywatelska.
Nagrodę Pietas et Litterae przyznaje się uczniowi, który bez zastrzeżeń przestrzega postanowień zawartych w Regulaminie Szkolnym a ponadto spełnia poniższe kryteria:
1. W całym cyklu kształcenia, przynajmniej dwukrotnie, uzyskiwał średnią ocenę roczną nie niższą niż 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Brał udział i odnosił sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, turniejach lub innych konkursach przynosząc chlubę szkole.
3. Cieszy się opinią dobrej koleżanki/ kolegi.
4. W sposób odpowiedzialny i dojrzały respektuje wartości związane z katolickim charakterem szkoły.
5. Utożsamia się w swoim życiu z wartościami chrześcijańskimi i daje temu świadectwo poza szkolnym środowiskiem.

 

Kandydat ponadto powinien:
• Przestrzegać elementarnych zasad i norm współżycia społecznego w odniesieniu do innych uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w czasie zajęć organizowanych poza terenem szkoły
( wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.).
• Brać aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, w obchodach tradycyjnych uroczystości i spotkań.
• Samodzielnie podejmować inicjatywy na rzecz klasy i społeczności szkolnej.
• Angażować się w pracę na rzecz środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych.
• Wyróżniać się nie tylko na terenie szkoły i klasy pilnością, sumiennością i wytrwałością w wypełnianiu obowiązków, dotrzymywać przyjętych przez siebie zobowiązań.
• Być wzorem do naśladowania pod względem kultury osobistej, prawdomówności i uczciwości.
• Dbać o kulturę bycia i słowa zarówno w szkole jak i poza nią.
• Zdecydowanie i właściwie reagować na przejawy zła, stawać w obronie słabszych, przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności.
• W każdej sytuacji chętnie pomagać innym, zawsze być uczynnym, koleżeńskim i odpowiedzialnym.
• Wyróżniać się zdyscyplinowaniem i punktualnością.
• Wzorowo dbać o mienie osobiste i ogólnospołeczne.
• Zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o estetykę wyglądu i higienę, szanować zdrowie własne i cudze.
• Mieć pozytywny stosunek do ochrony środowiska naturalnego.
• Charakteryzować się chrześcijańską postawą wobec ludzi o innym światopoglądzie, innym wyznaniu i przekonaniach.

 

Copyright © 2020 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.