Back To Top.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ferie zimowe 21.01-1.02.2019r.

Zespół Szkół Pijarskich

im. św. Mikołaja w Elblągu

"Inwestujemy w przyszłość"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 mający na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej  oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.  W szczególności ma na celu kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności,  pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod, form nauczania oraz wspierania u uczniów rozwoju kompetencji. Projekt trwa od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

Copyright © 2019 Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu Rights Reserved.